Algemene voorwaarden Yoga Studio Beets

Algemene voorwaarden Yoga Studio Beets

Downloaden Voorwaarden

Artikel 1:
Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1.
Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten
zoals blessures, fysieke beperkingen, gezondheidproblemen of zwangerschap van te voren te melden
aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Bij
twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te
raadplegen.
1.2
De Yoga Studio Beets aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade
als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
1.3
Yoga Studio Beets is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade, zowel direct als indirect,
respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
Artikel 2:
Overeenkomst/Inschrijving
2.1.
De overeenkomst komt tot stand door het ondertekenen en afgeven van het inschrijfformulier aan
Yoga Studio Beets. Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene
Voorwaarden.
2.2.
De deelnemer schrijft zich in voor een cursus van 10 lessen. Hij geeft zich op voor een vaste
lestijd/lesdag. Een gemiste les kan op een andere dag ingehaald worden tijdens deze cursusperiode.
Het inhalen van een les is enkel alleen mogelijk als je je afwezigheid uiterlijk een 2 uur voor aanvang
doorgeeft aan de docent. Er dient dan een afspraak gemaakt te worden voor een inhaalles. Het
inhalen van lessen is onder voorbehoud van de open plek in die desbetreffende les. Bij niet
nagekomen afspraak voor een inhaalles, komt de les te vervallen. Een maand voordat de volgende 10
lessen reeks begint, kan de deelnemer opnieuw besluiten of hij mee wil doen met de volgende 10
lessen.
2.3
2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen
restitutie plaats van het lesgeld.
Artikel 3:
Betaling en Opzeggen
3.1
De betaling van de 10 lessen geschiedt voorafgaand aan de lessenreeks middels overschrijving naar
het Triodos bankrekeningnummer NL66 TRIO 0254699219 ten name van Studio Beets. Er kan ook in
overleg in 2 termijnen betaald worden.
Artikel 4:
Feestdagen, vakantie en annulering lessen
4.1
Op feestdagen en in de schoolvakanties is Yoga Studio Beets gesloten. Gemiddeld zijn er 40
lesweken per jaar.
Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail & website.
4.2
Indien deelnemer langer dan 4 weken op vakantie gaat, kan het abonnement in overleg met Yoga
Studio Beets voor bepaalde tijd worden opgeschort.
4.3
Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden
(bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan kan deelnemer de les op een andere dag of aan het
einde van de 10 lessenreeks inhalen. Dit gaat altijd in overleg met Yoga Studio Beets.
Artikel 5:
Zwangerschap of ziekte
5.1.
Bij langdurige ziekte kan in overleg met Yoga Studio Beets de lessen voor bepaalde tijd worden
opgeschort.
5.2.
De cursist is verplicht om bij zwangerschap de docent op de hoogte te brengen. Het is dan raadzaam
om in overleg met de docent naar een speciale zwangerschaps – les te wisselen.
5.3
Indien deelnemer wegens zwangerschap wil/moet stoppen met de yogalessen geldt er een
opzegtermijn van één maand.
Artikel 6:
Wijzigingen lesrooster, prijzen
6.1.
De Yoga Studio behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de
prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief & website.
6.2.
De Yoga Studio behoudt zicht het voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma
te wijzigen. Dit gebeurd altijd voorafgaand aan een 10 lessen reeks/cursus.